Stefan Patzer

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Stefan Patzer

Urodził się w roku 1876. Po ukończeniu nauk początkowych w Łodzi, studiował w Warszawie, gdzie ukończył Szkołę Handlową Kronenberga. Program nauczania obejmował: język polski, rosyjski, niemiecki i francuski; geografię handlową, statystykę, historię powszechną i Rosji, historię handlu, matematykę, arytmetykę kupiecką, prawo handlowe i wekslowe, towaroznawstwo, zasadnicze pojęcia o wartości, zamianie pieniądza, podaży i popycie w handlu, kredycie, stowarzyszeniach, bankach, ubezpieczeniach, urządzeniach celnych itp.; buchalterię, korespondencję handlową, kaligrafię i rysunek. W r. 1896 rozpoczął pracę w fabryce papieru C. A. Moes w Pilicy gdzie, m.in. jako kasjer firmy, pracował do roku 1911, kiedy powierzono mu stanowisko prokurenta Domu Handlowego C.A.Moes w Warszawie. W roku 1913 wrócił do Pilicy na zastępstwo dyrektora handlowego. Zachorował na zapalenia płuc i po dziewięciu dniach, 2 lutego 1913 r., zmarł w Wierbce.

Wrodzonemi zdolnościami, bezwzględna uczciwością, niezmordowaną pracą, energia, sumiennością i szczytnem wywiązywaniem się z włożonych nań obowiązków zjednał sobie uznanie, życzliwość zaufanie zwierzchników, będąc człowiekiem skromnym, uczynnym i koleżeńskim, cieszył się ogólną sympatyą. […] Zamiłowany w nauce, cały czas wolny od obowiązków, związanych z zajmowanem przezeń stanowiskiem, poświęcał pracom naukowym, oddając się z upodobaniem studyom filozoficznym i badaniom historyi Polski, którą ukochał całą swą gorącą duszą. Pragnąc działać na niwie społecznej, brał udziałl w różnych instytucyach, jak „Kółko artystów polskich", „Towarzystwo krajoznawcze" i in., których był czynnym i pożytecznym członkiem.