Mikołaj z Pilczy

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie nauki i techniki » Mikołaj z Pilczy

 

Studiował filozofię od semestru letniego 1471r. i z tego zakresu uzyskał tytuł magistra w 1477r. Potem studiował medycynę, z której uzyskał jedynie tytuł bakałarza gdyż Uniwesytet Krakowski nie posiadał wówczas prawa nadawania tytułu doktora z tej dziedziny. Studia teologiczne rozpoczął na początku lat 90. XV wieku. Jako bakałarz medycyny mógł je odbyć w skróconym czasie. Przed 21 czerwca 1494 uzyskał tytuł bakałarza biblijnego i rozpoczął wykłady z tego zakresu. Przypuszczalnie w 1498r. został doktorem teologii. 20 września 1499r. jako profesor prowadził zajęcia na wydziale teologii. W półroczu letniem 1501 roku został rektorem Uniwersytetu Krakowskiego.Był kustoszem a potem dziekan kolegiaty św.Floriana. Zmarł 26 lutego 1515r.

O Mikołaju z Pilczy przypomniała głośna sprawa druków,których kradzież z Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej stwierdzono w 1999 r. W domu aukcyjnym Reiss & Sohn odnaleziono skradziony tom PTOLEMAEUS Claudius,Cosmographia wydany przez Leonarda Holla w Ulm,w któym dla zatarcia śladów usunięto część wyklejki gdzie znajdował się pochodzący z przełomu XV i XVI wieku wpis własnościowy bakałarza teologii Mikołaja z Pilczy: Liber mgri Nicolai de Pylcza, s. theologie bacc., collegiati maioris Colegii, canonici S. Floriani wstawiając w to miejscę z wielkim mistrzostwem odpowiedniej wielkości kawałki starego papieru.