Gustaw Adolf Rothert

O Pilicy » Żyli wśród nas » Goście » Gustaw Adolf Rothert

Urodził się w 1828 r. w Kaliszu gdzie jego przodkowie przybyli z czeskiego Śląska. Uczył się w gimnazjum w Kaliszu a następnie w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w fabryce „C.A. Moes & Co.” w Choroszczy, z którą związał się na dłuższy czas. Po opuszczeniu Choroszczy przez 2 lata podróżuje. Poznaje w tym czasie księcia Sayn-Wittgenstein, który powierza mu zarządzanie dobrami ziemskimi pod Wilnem. Majątkiem księcia zarządza 7 lub 8 lat, i pomiędzy rokiem 1865 a 19 września 1867 r. przenosi się do majątku C.A. Moesa w Pilicy. Pod tą datą w metrykach tutejszej parafii ewangelickiej odnotowano zgon w Biskupicach* jego syna, Stanisława Rotherta, liczącego trzy lata a urodzonego w Kaliszu. W metryce zgonu wystawionej w tutejszej parafii ewangelickiej Gustaw Adolf figuruje jako plenipotent dóbr, lat trzydzieści osiem, zamieszkały w Biskupicach. 21 czerwca 1868 w Pilicy rodzi się córka Maria Aniela. W metryce Gustaw Adolf wymieniony jest jako plenipotent lat czterdzieści liczący, w Zarzeczu** zamieszkały. 22 maja 1869r zmarł w Zarzeczu k.Pilicy czasowo przebywający Karl Friedrich Rothert, mieszkaniec Kalisza, właściciel nieruchomości, syn nieżyjącego już Karola Trauguta Rotherta, producenta mydła [?] i Szarlotty Pulet [?]. Gustaw Adolf odnotowany jest w metryce jako Gustaw Adalbert Rothert l.41 kupiec i plenipotent.

Pracodawca Rotherta umiera w 1872 roku a rodzina przemysłowca boryka się z kłopotami finansowymi wynikającymi ze złej koniunktury we włókiennictwie i z konieczności spłaty zaciągniętych kredytów. W tym samym roku Rothert zostaje powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego Banku Handlowego w Rydze i nabywa dobra Czaplin i Linin w pobliżu Czerska. W 1875 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie wystawiło te dobra na licytację publiczną. Funkcję dyrektora banku pełnił do 1 listopada 1894 r., kiedy to odchodzi na emeryturę. Na emeryturze pozostawał związany ze swoim bankiem, będąc co roku wybieranym na funkcję zastępcy członka zarządu. Poświęca się również swojej życiowej pasji – podróżowaniu. Z powodu kłopotów zdrowotnych wraca do Rygi, gdzie po długiej i ciężkiej chorobie umiera 2 listopada 1908 r. Ciało zmarłego przewiezione zostało do Kalisza i pochowane w rodzinnym grobowcu. Ożenił się z Anielą ze Strońskich. Mieli 8 dzieci***, w tym -oprócz wspomnianej wyżej córki i młodo zmarłego Stanisława- synów Aleksandra i Władysława,późniejszych profesorów, oraz Gustawa Adolfa juniora, Alfreda i Kazimierza, którzy ukończyli politechnikę ryską i Karola, o którym niewiele wiadomo.

 

„...z racji swoich kompetencji cieszył się w ryskich kręgach kupieckich i przemysłowych popularnością, uznaniem i głębokim szacunkiem. Łącząc zawsze praktyczny zmysł z umiejętnością szybkiej i prawidłowej oceny sytuacji, przyczynił się do rozkwitu powierzonej mu instytucji bankowej. Posiadał przy tym raczej łagodnie usposobioną naturę, chętnie dzieląc się wiedzą i życiowym doświadczeniem, za co był szczególnie lubiany przez młode pokolenie”.[Wspomnienie pośmiertne w „Rigasche Zeitung” ]

 

* wieś sąsiadująca z Pilicą

** jak wyżej

*** dotychczasowe biografie wymieniaja 7 dzieci. Pominięty w nich jest młodo zmarły Stanisław.

 

 

Gustaw Adolf Rothert

 

Aniela ze Strońskich Rothertowa

Rodzina Rothertów

 

metryka urodzenia Marii Anieli

 

autograf Gustawa Adolfa na metryce marii Anieli