1 kwietnia 2015. Wybory do Zarządu i Rady Osiedla

Pilickie Aktualności » 1 kwietnia 2015. Wybory do Zarządu i Rady Osiedla

Sołectwa jako jednostki samorządu wiejskiego mają długą tradycję i stanowią jednostki wyodrębnione terytorialnie i społecznie. Sołtys i rada sołecka dbają o wspólny interes społeczności wsi. Zbliżoną rolę przewidziano dla rad osiedli, które są mało znanym mieszkańcom organem najniższego stopnia samorządu lokalnego w miastach. Myląca nieco jest nazwa, niezbyt fortunnie wybrana przez ustawodawcę. W przypadku małych miejscowości, do 20 tysięcy mieszkańców, obszarem działania Rady Osiedla jest całe miasto. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Pilicy gdzie obszarem działania Rady Osiedla są granice terytorialne miejscowości Pilica. Jest to obszar ok.822 ha. W wyborach w dniu 1 kwietnia 2015 piliczanie wybrali Zarząd Osiedla w składzie :

 • Anna Kowalska - przewodnicząca zarządu

 • Jacek Miklas - zastępca przewodniczącego zarządu

 • Szymon Kot - członek zarządu

oraz członków Rady Osiedla, którymi zostali:

 • Arkadiusz Biedak,

 • Jacek Błażkiewicz,

 • Małgorzata Chuchro,

 • Joanna Dąbrowska,

 • Michał Dynerowicz,

 • Andrzej Fabjański,

 • Renata Gajda,

 • Katarzyna Jurczak,

 • Tomasz Koniec,

 • Zofia Musialska,

 • Paweł Podworski,

 • Aleksander Świerczek,

Warto wiedzieć, że na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy z 29 grudnia 2005:

 • Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Rada Osiedla. a Zarząd, na którego czele stoi przewodniczący, jest organem wykonawczym.

 • Przewodniczący Zarządu może uczestniczyć w pracach Rady Miasta i Gminy na zasadach określonych w statucie RMiG, bez prawa udziału w głosowaniu. Korzysta on z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 • Przewodniczący Zarządu jest równoczesnie przewodniczącym Rady Osiedla. Organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Reprezentuje Radę Osiedla na zewnątrz, zwołuje zebrania mieszkańców, w których mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie objętym zakresem dział Rady Osiedla posiadające czynne prawo wyborcze.

Do zadań Rady Osiedla i Zarządu należy miedzy innymi: organizowanie prac na rzecz miejsca zamieszkania m.in. przez wykorzystanie aktywności lokalnych społeczności, współpraca z radnymi, występowanie z wnioskami oraz opiniowanie spraw istotnych dla mieszkańców Osiedla.

Rada Osiedla jest pewnego rodzaju filtrem przesiewającym inicjatywy, wnioski i społeczeństwa po to aby pod dyskusje na posiedzeniach Rady Miasta i Gminy na trafiały sprawy istotne dla mieszkańców, w formie wstępnie przedyskutowanych i racjonalne sformułowanych wniosków.

 

Podziękowanie Mieszkańcom za udział w wyborach

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Pilicy , którzy wzięli udział w wyborach do Rady Osiedla Pilica i oddali głos na moją osobę . Państwa obecność przy urnach wyborczych była wyrazem zaangażowania i troski o losach naszej miejscowości . To zaufanie , jakim mnie obdarzyliście świadczy o tym , że moje dotychczasowe działania i praca społeczna , zyskały u Was poparcie i uznanie . Jestem głęboko przekonana , że rozpoczynająca się kadencja Rady Osiedla Pilica będzie pomyślna dla naszej Pilicy i jej mieszkańców oraz , że wspólnie z wybranymi przez Was radnymi będziemy ją w wielu sferach rozwijać i wzbogacać .

Przewodnicząca Rady Osiedla Pilica

Anna Kowalska

 

Jako nowy wiceprzewodniczący zarządu osiedla, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wszystkie oddane na mnie głosy. Tak liczne Państwa poparcie było dla mnie niezwykle miłym zaskoczeniem. Tym samym zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby służyć naszemu wspólnemu dobru.

Jacek Miklas

 

Jako członek Zarządu OSiedla dziękuję Wyborcom za liczne poparcie mojej kandydatury w wyborach. Postaram się nie zawieść Waszego zaufnia. W Pilicy wiele już zrobiono i wiele sie dzieje. Dużo jednak pozostało do zrobienia. Nie wszystkie nierozwiązane problemy wymagają działań na szczeblu Urzędu Miasta i Gimny. Nie wszystkie wymagają znacznych nakładów finansowych. Wiele spraw możemy uporzadkować my, mieszkańcy Pilicy. Liczę na współpracę z tymi, którym leży na sercu dobro naszego miasteczka a obraz Pilicy w oczach przybyszów nie jest obojętny.

Szymon Kot