1613-1631 Jerzy Zbaraski

O Pilicy » Właściciele » 1613-1631 Jerzy Zbaraski

Urodził się 22 lub 23 kwietnia 1574 w Antonówce,wsi odalonej o trzy mile od Krzenieńca. Ojcem był Janusz książe Zbaraski a matką księżna Anna Czetwertyńska.5 laty później urodził się jego brat Krzysztof.Obaj synowie Janusza zostali ochrzczeni w wierze rzymsko-katolickiej. W województwach bracławskim,wołyńskim i kijowskim Zbarascy dzierżyli blisko jedną czwartą posiadłości. Prawdopodobnie rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej jednak nie ma po tym śladu w dokumentach.W tym czasie akademia znacznie podupadła w wyniku kilku epidemii zarazy i ciągłych niepokojów politycznych w okresie bezkrólewia.W czerwcu 1589 roku w orszaku biskupa Radziwiłła i wojewody Mikołaja Firleja gościł na dworze cesarskim w Pradze.Zygmunt III nadał 16-letniemu Jerzemu starostwo pińskie.W rok później z 12-letnim bratem Krzysztofem wyjechali w podróż przez Niemcy do Włoch gdzie 8.2.1592 wpisali się do metryki uniwersytetu w Padwie.W tym samym czasie studiował tu [i balował] kwiat młodego możnowładztwa polskiego Przez dwa lata Jerzy studiował głównie prawo wykazując zamiłowania humanistyczno-historyczne. Poznał literature starożytną i filologia klasyczną. Studiował też nauki matematyczne pod okiem Galileusza.W 1593 roku Zbarascy opuszczaja Italię. Bracia zwiedzili Wenecje,Rzym i Neapol.Stad udali się do Francji gdzie bawili w Lyonie,Bordeaux i w Paryżu pobierasjąc przy okazji nauki.Wkrótce po powrocie Jerzy Zbaraski zostaje posłem.W 1595 roku Jerzy i Krzysztof borą udział w wyprawie pod Cecorę pod wodza Zamojskiego.W 1596 znowu przebywa poza krajem uczestnicząc w wyprawie na Węgry,w wyprawie mołdawskiej i w oblężeniu Suczawy.Rok 1597 spędza w Polsce a w 1598 udaje się z królewm w Szwecji.Około 1600 roku bracia udają się do Niderlandów.Krzysztof pobiera nauki w Louwain a o Jerzym brak jest informacji.Kolejnym etapem podrózy jest Padwa gdzie prywatnie pobierają nauki.W roku 1605 jerzy Zbaraski znowu zostaje posłem.Bierze udział w rokoszu sandomierskim,z którego wyszedł w roli mediatora i zwolennika rozstrzygnięć parlamentarnych.W 1607 dostał starostwo sokalskie.W 1608 umiera ojciec a Jerzy przenosi się do Krakowa.W 1611 roku zosta wybrany posłem jednak nie wziął udziału w obradach sejmu.Wziął udział w wyprawie na Smoleńsk.Od 1612 był krajczym wielkim koronnym.Pojawił się na sejmie w roku 1613 a potem dopiero w pięć lat później.W 1616 roku ponownie udał się do Padwy gdzie zapisał na uniwersytet. Od 1619 był podczaszym wielkim koronnym.W 1620 roku zasiadł po raz ostatni jako poseł w izbie poselskiej.pod koniec roku 1620 otrzymał nominacje na kasztelana krakowskiego.Był też starostą pińskim i radohowskim.jako pierwszy świecki senator Rzeczypospolitej na 11 sejmów uczestniczył w pięciu (1621,1623,1627,1629 i 1631).Rzadko ferowano tak krańcowe opinie o osobach ze sceny politycznej jak o Jerzym Zbaraski. Inteligencja i rozum polityczny sąsiadowały w nich z wygórowanymi ambicjami i pychą.Po śmierci brata 6 marca 1627 ufundował kaplicę Zbaraskich przy krakowskim kościele Dominikanów pw. św. Trójcy, w której został też pochowany.Zmarł 20 lipca 1631 roku. Zarówno on jak i Krzysztof zmarli bezżennie i na nich wygasł ród Zbaraskich.

28 lutego 1613 roku książę Jerzy Zbaraski nabył dobra pilickie od spadkobierców Stanisława Padniewskiego,Filipa,Marcina i Wojciecha Padniewskich,płacąc 35 000 florenów. Dobra te obejmowały Pilicę z folwarkiem Podworze, wieś i folwark Biskupice,Dobrą,Giebło z folwarkiem,Kidów,Mokrus z młynem,Przychody z folwarkiem,Siadczę z folwarkiem i młynem,Strzegową,Wierbkę,Złożeniec,Żedów,Kocikowę z sześcioma źródłami solnymi oraz sadzawki rybne w powiecie ksiąskim i lelowskim.Funkcjonowały tu niewielki kopalnie rudy żelaza i srebra.Dobra były jednak obciążone zapisami na sumę 41000 złotych i 30 groszy.W 1629 roku Jerzy w województwie krakowskim roku dzierżył 4 miasteczka ,15 wsi całych i 3 częściowo.Doprowadził do rozkwitu pilicki pałac ograbiony przez Dębińskich w trakcie sporów spadkowych z Padniewskimi i otoczył go fortyfikacjami.

 

 

 

Temat powiązany: Piliczanie na obrazach