O. Ksawery Orłowski

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » O. Ksawery Orłowski

Zakonnik, reformata. W roku 1830/1831 wraz z o. Liboriuszem Patuchowiczem prowadził wykłady z teologii spekulatywnej w Krakowie. W następnym roku spotykamy ich w Pilicy, wykładających teologię moralną, a w roku 1832/1833 znowu mieszkają w Krakowie i uczą teologii. W 1834 r. obwiniono go o przygotowanie do wysyłki do Krakowa listu informującego o aresztowaniu w Królestwie Polskim właściciela ziemskiego M. Strusińskiego. W roku 1837 przełożył z łaciny książkę Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia […] wydaną w Warszawie w drukarni oo.pijarów. Drugie wydanie ukazało się w roku 1841 a trzecie w roku 1858. W latach 1844-45 w drukarni oo. pijarów ukazały się dwie części: Święte i pocieszające chrześcijańskiej religii tajemnice narodzenia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przekład wolny dla użytku prawowiernych i pobożnych katolików wydany. W okresie 22 lipca 1845-1846 był gwardianem klasztoru oo. reformatów w pilickich Biskupicach. W tym czasie, z okazji stulecia wykończenia i poświęcenia kościoła oo. reformatów w Pilicy wystawiono kapliczkę w klasztornym ogrodzie z barokowym obrazem Matki Bożej. Komisja Rządząca po rozpatrzeniu wniosku administratora diecezji krakowskiej, księdza biskupa Łętowskiego, odmówiła zgody na uroczyste obchody oraz miodniowe misje, a także zakazała ogłaszania z ambon o nabożeństwie mającym odbyć się w piątą niedzielę po Wielkiejnocy czyli w dniu 17 maja. Przełożył z łaciny Rozmyslania i uwagi pobożne wybrane z dzieł Tomasza a Kempis, służyć mogące osobom wszelkiego stanu, a zwłaszcza duchownym do codziennego rozpamiętywania wiecznych prawd naszej świętej wiary. Trzy tomy zostały wydane w 1854 r. Był gwardianem klasztoru oo. reformatów w Sandomierzu.