ks. Józef Bonfat de Baffelt

O Pilicy » Żyli wśród nas » Ludzie kościoła » ks. Józef Bonfat de Baffelt

Niewiele informacji o rodzinie Bonfat de Baffelt udało mi się znaleźć. W XVIII w. w Witowie odnotowany został Adam Baffelt, dr medycyny. Z Witowem związany był również norbertanin o.Anzelm Baffelt, notowany w dedykacjach na księgach od 1744 r. profesor teologii (1748), proboszcz kruszyński (1757), opat w Witowie (1760-66), sekretarz królewski. Jedna z dedykacji brzmi: Ego Anselmus Baffelt Can[onicus] reg[ularis] Praemonstratens Praepositus Kruszynen[sis] Illustri Matthaeo Canonico Regulari Later an[ensi] Professo Mstovien[si] dono offero hunc Librum uti Maximo Patrono 1756 die 15 Febru[aris] (1774).

Ks. Józef Bonfat de Baffelt urodziłsię około 1752 r.1 W 1789 r. został odnotowany jako proboszcz w Kozłowie. Był kanonikiem 2 pilickim. W 1795 r. wchodził w skład kapituły pilickiej jako prepozyt 3. Poza nim kapitułę tworzyli: kustosz ks. Mateusz Kolbrecki, archidiakon ks. Józef Niedopol, dziekan ks. Ludwik Zaborski, scholastyk ks. Jan Olewiński oraz kanonicy ks. Tomasz Ostaszewski i Wawrzyniec Maluśki. W latach 1795 do 1817 r. był oficjałem 4 pilickim, proboszczem i prepozytem szanieckim. W Szańcu 15 listopada 1796 r. uroczyście pogrzebał kości. 23 listopada 1810 roku Sąd Kassacyjny Księstwa Warszawskiego rozstrzygnął skargę ks. Bonfat de Baffelt dóbr Przychód w Departamencie Krakowskim Powiecie Pilickim dziedzica na wyrok sądów niższej instancji w sporze z dziedziczką Pilicy Teodorą Kownacką o własność łąki Wielki Łęg. Wymieniony w skardze wyrok sądu niższej instancji z 1804 roku przypisywał całą łąkę do folwarku Przychody. Senat Apellacyjny w 1805 roku uznawał prawo dziedzica Przychód jedynie do część łąki. Sąd Kassacyjny uznał skargę prepozyta za bezpodstawną. Z informacji podsędka powiatu pilickiego złożonych do akt sądowych wynika, że istniały kiedyś następujące dokumenty:

  • Excerpt Inwentarza wsi Przychód

  • Donacya łąki

  • Erekcja Probostwa Pileckiego

  • Instrukcya przez Konsyliarza regencyi kaliskiey Faltza na gruncie Pilicy spisana.

które już w okresie sporu były zaginione.

W roku 1814 r.był prepozytem i oficjałem oraz proboszczem w Szańcu. Dobrodziej pilickiego przytułku, któremu zapisał 2000 zł. na posiadłości w Dobrakowie. Wroku 1824 w Monitorze Warszawskim ukazało się ogłoszenie:

Komisja Rządowa Sprawiedliwości ogłasza, iż Książę Namiestnik  Królewski, postanowieniem z dn. 4 b.m. zapis testamentem, przez księdza Józefa de Bauffalt Bouffelt proboszcza kolegiaty Pileckiej, w dn. 25 września 1816 r. urzędownie zaznaczonym w sumie złp. 100 rocznie dla  Szpitala w Mieście Pilicy uczyniony, w myśl art. 910 Kodeksu Cywilnego z zachowaniem praw osób trzecich, potwierdzić raczył.  W Warszawie dn.17 maja 1824 r. Minister Prezydujący M. Badeni. Za Sekretarza Generalnego J. Hoffman.

Ks. Józef Bonfat de Baffelt zmarł w Pilicy 26 września 1816r..

Tysięcznego Osiemset Szesnastego dnia dwudziestego siódmego września o godzinie drugiej po południu przed nami Woyciechem Słapczyńskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Miasta Pilicy Obwodu Olkuskiego w Woiewództwa Krakowskim stawili się Jmć Xsiądz Stanisław Findziński podkustoszy Kollegyaty pilickiej lat pięćdziesiąt osiem liczący y Jmć Xiądz Michał Szpernakiewicz Wikary Kollegiaty pilickiej lat ? Maiący w Pilicy przy Kollegiacie zamieszkały y oświadczyli Nam iż Wielmożny Jmc Xiądz Baffelt Officjał Kollegiaty pileckiej lat sześćdieiąt cztery liczący dnia dwudziestego szóstego miesiąca i roku bieżącego o godzinie jedenasty przed południem, w domu pod numerem setnym czwartym umarł. Po czem akt stawaiącym przeczytany przez nas y świadków podpisany został.

Z treści ogłoszenia z roku 1854 o licytacji prawa do dzierżawy dóbr Przychody wynika, że do czasu licytacji współwłaścicielami byli potomkowie Onufrego Biegańskiego herbu Prawdzic i spokrewnionej z ks.Józefem Józefy z Baffeltów Biegańskiej.


1 Na podstawie wieku podanego w akcie zgonu.

2 Godność nadawana kapłanom za szczególne zasługi dla kościoła lokalnego. Są oni zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych.

3 Przewodniczący kapituły kanoników, czyli kapituły katedralnej lub kolegiackiej, Najczęściej prepozytem jest proboszcz parafii kolegiackiej.

4Duchowny urzędnik przy biskupie, sprawujący w jego imieniu kościelną władzę sędziowską i przewodniczący w sądach biskupich.