Józef Kotnis

O Pilicy » Żyli wśród nas » Inni piliczanie » Józef Kotnis

Urodził się w 1885 r. w Wierzbicy w rodzinie chłopskiej. Ukończył Szkołę Handlową w Kielcach. Starał się o kontynuowanie nauki w Kijowie jednak ze względu na działania patriotyczne w okresie nauki w kieleckiej szkole nie został przyjęty. Wrócił do Wierzbicy i rozpoczął działalność oświatową ucząc miejscową młodzież czytania i pisania oraz sprowadzając zza granicy nielegalne wydawnictwa. Rozwijał też tutejsze rolnictwo, propagując lepsze gatunki zbóż i popularyzując pszczelarstwo. W 1916 r. wraz z nauczycielem Stanisławem Banasiem otworzył w Wierzbicy polską szkołę. Był organizatorem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz tajnej komórki POW. 14 grudnia 1917 r. został wybrany jako reprezentant gminy Pilica do tworzącego się w Olkuszu sejmiku powiatowego. 19 stycznia 1918r. Został wybrany członkiem 6-osobowego Wydziału Powiatowego. Wkrótce nalazł się na liście Rady Wyborczej Chłopskiej jako kandydat na posła z gminy pilickiej. W styczniu 1919 r. został wybrany posłem ziemi kieleckiej z list PSL „Wyzwolenie” . Wybory do Sejmu Ustawodawczego zostały zarządzone na podstawie dekretu z 28 listopada 1918 o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego przygotowanej i przyjętej przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego i zatwierdzonej przez Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W myśl dekretu Sejm Ustawodawczy miał się składać z 513 posłów. Prawo wybierania posłów mieli wszyscy obywatele państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończyli 21 lat z wyjątkiem wojskowych w służbie czynnej. Wybieralni do Sejmu byli natomiast wszyscy obywatele państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi. Jeden poseł miał przypadać przeciętnie na 50 tys. ludności okręgu; na ułamki tej liczby wynoszące powyżej 25 tys. przypadał jeden poseł . Zgłoszenie kandydatów wymagało co najmniej podpisanie przez 50 wyborców, zamieszkałych w okręgu wyborczym. Wybory powszechne zostały zarządzone na dzień 19 stycznia 1919r.Tam, gdzie było to możliwe, wybory odbyły się zgodnie z planem, w dniu 26 I 1919 r. Frekwencja wyborcza była wysoka – w poszczególnych okręgach od 60 do 90 %. Uroczyste otwarcie pierwszej sesji Sejmu Ustawodawczego rozpoczęło się w południe 10 II 1919 r w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Zgromadzeni w niej posłowie wysłuchali na stojąco orędzia, jakie odczytał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Pierwszym marszałkiem Sejmu został wybrany reprezentant prawicy, Wojciech Trąmpczyński. Wybitny ówczesny parlamentarzysta,Maciej Rataj, odnotował towarzyszący posiedzeniu wyjątkowy bałagan. W jego wspomnieniach czytamy:

 

„Porządek przedstawiał się fatalnie. Publiczność wpuszczana na salę obrad zajęła nie tylko boki sali, przejścia, ale i ławki poselskie. Z trudem ulokowałem się gdzieś na szarym końcu, stojąco, pośród publiczności, której stroje odbijały od kożuchów, pasiastych ubrań łowickich, białych sukman itp. chłopskich posłów, którzy w swej masie narzucali się oku”.

 

14 kwietnia 1919 r. wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Sejmiku Powiatowego. Józef Kotnis jako poseł organizował w całej Polsce szkoły rolnicze. W roku 1920 wobec rosyjskiego zagrożenia, na apele marszałek Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera i Wincentego Witosa wraz z wielu działaczami PSL „Wyzwolenie” zgłosił się do służby wojskowej. W 1922r. jako poseł PSL „Wyzwolenie”, przemawiał w Pilicy na wiecu wyborczym zachęcając do głosowania na partię która jako jedyna działała na rzecz chłopów i robotników. Do nowego sejmu nie wszedł. W 1927 r. skończył Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Był długoletnim pracownikiem Starostwa Powiatowego w Olkuszu.Po utworzeniu mleczarni w Wierzbicy został prezesem pilickiej Spółdzielni Mleczarskiej. W czasie okupacji działał początkowo pod pseudonimem „Kolba" został przewodniczącym tymczasowej „trójki” SL „Roch” powiatu olkuskiego. W 1941r. na spotkaniu w domu Piotra Siejki w Chlinie ukonstytuowało się powiatowe kierownictwo „trójki” SL Roch. Przewodniczącym został Józef Kotnis,który sprawował tę funkcję do aresztowania jesienią 1943r. Przyjął wówczas pseudonim „Pazur” i złożył wówczas konspiracyjne ślubowanie wobec przewodniczącego „trójki wojewódzkiej” SL „Roch” Czesława Ponieckiego.26 stycznia 1944 r. został rozstrzelany przez Niemców w Wolbromiu podczas egzekucji na dzisiejszej ul.20 Straconych Wraz z nim zginął wówczas jego brat Jan Kotnis. W 1957 r. w Wierzbicy odsłonięto tablicę pamiątkową na nieczynnej obecnie szkole podstawowej, która nosiła jego imię.