Jan Leon Zeeloff

O Pilicy » Właściciele » Inni właściciele » Jan Leon Zeeloff

Szlachcic herbu Doliwa. Nazwisko było również zapisywane jako Seeloff. Podskarbi wielki koronny kontraktem z 25 października1780 wieś Kleszczowe w trzechletnią arendowną Wielmożnemu Zeloffowi podał Possessyą […]Objaśniono przy tym, że Zeloffowi przyznano tę wieś w Prowizyi od sumy 34 tyś. zł, na którą składała się pożyczona od niego, przez Teodora Wessla, kwota 10 tysięcy i przyłączona do niej suma długu Wessla wobec Życińskich. Żoną Jana Seloffa była Julianna z Życzyńskich, którzy w 1774 r. pożyczyli 20 tysięcy Teodorowi Wesslowi. Za zgodą syna Teodora -Karola Wessla, w umowie spisanej w Kleszczowej 24 czerwca 1785, Zeloff na miejscu starego młyna, zwanego Zagajny, wybudował nad Pilicą papiernię.

9 lutego1788 w dokumentach parafii w Chlinie odnotowano Jana Seeloffa, który został chrzestnym Józefa Kazimierza Nowakowskiego, syna kleszczowskiego wybrańca Wawrzyńca i jego małżonki Konstancji z Karlińskich.

1789:W tej wsi Kleszczowy jest młyn drugi Zagayny zwany; na który młyn [z] stawkiem pustym,z polami i łąkami aż do karczmy Mikuła zwanej ciągnącemi się, okazał ur. Jan Zeloff prawo od W Karola Wessla oraz i pozwolenie wyrobienia sobie aprobaty na tenże młyn od Najjaśn. króla polskiego, jako zaświadcza transakcyja de data illius w Kleszczowy, dnia 24 czerwca miesiąca r. P. 1785 dana, a zaś w grodzie krakowskim feria 6 post dominicam Invocavit proxima, die scilicet 15 mensis februarii a.D. 1788 [oblatowana 1]. Przy tem zaraz okazał nam tenże ur. Zeloff przywilej Najjaśn. Stanisława Augusta króla polskiego, konfirmujący tę transakcyją, a raczej nadanie prawa emfiteutycznego2 na tenże młyn ur. Janowi Zeeloffowi, konferowany de data Varsoviae, dnia 8 miesiąca kwietnia 1788 r., a zaś w aktach ziemskich krakowskich feria 6 post festum Nativitatis s.Ioannis Baptistae proxima , die scilicet 26 mensis iunii a.D. 1789 oblatowany. Z którego młyna ur. Zeeloff płaci do prowentów dworskich kleszczowskich według opisu transakcyi złp.100.

Lustracja z roku 1789 wymienia dwa młyny w Kleszczowej. Staw pusty, potrzebujący ślamowania. Młyn gontami pobity niedawno postawiony [] na który młyn z stawkiem pustym [Zagayny] okazał nam ur. Zelof intratę, jako jest sprawiedliwa, JMP Jan Zeloff rotą prawem opisana przed nami, lustratorami, w obecności przytomnych zaprzysiągł,a zaś jurament W possesora złożył, jako zaświadcza ekstrakt in Nova Civitate Korczyn ,feria 5 post festum s.Iacobi apostoli proxima,die videlicet 30 mensis iulii 1789 a. Po którym zaprzysiężeniu pokazało się intraty z prowentów wszelkich wsi Kleszczowy intraty [zł] 2593 gr.6 i 1/2.Według prawa dwie kwarty rachując, winien importować W posesor do Skarbu Koronnego złp 1296 gr.18

Wzapisie o chrzcie udzielonym 20 grudnia 1789 Juliannie Ewie Ostaszewskiej zanotowano, że jej rodzice, Bartłomiej i Anna Ostaszewscy, byli posesorami wsi Kleszczowa. W różnych dokumentach są oni tytułowani na przemian posesorami lub tenutariuszami tej wsi. Równocześnie zapis w dokumencie zatytułowanym Tabella Długów JW Teodora Wessla, Aktami Kondescensyonalnemi [pojednawczymi] pod dniem 1. Miesiąca Maya y 10. Listopada obydwiema Roku 1790 likwidowanych, wymienia jednak Kleszczową w starostwie libertowskim, jako nadal należącą do Jana Zeeloffa. 7 listopada 1791 Jan Leon Seeloff stał się poddzierżawcą. Mówi o tym akt z 1792 r.,odnoszący się do wspomnianej wyżej pożyczki zaciągniętej przez Teodora Wessla u Życińskich.

W roku 1814, w metrykach parafii Chlina odnotowano ogłoszenie zapowiedzi małżeństwa między Wielmożnym Jmcią Panem Józefem Seeloffem (ur. 1781-1854), synem Jana Seeloffa, w Woli Libertowskiej zamieszkałego oraz, nieżyjącej już wówczas, Julianny z Życzyńskich, 33-letnim kawalerem stanu szlacheckiego, i Wielmożną Panią Teklą z Paciorkowskich Karsznicką (ur.1787), wdową lat 27 liczącą, szlachcianką i Starościną Płonskowską,zamieszkałą w Lipniku, w powiecie wieluńskim, córką nieżyjących już Ksawerego Paciorkowskiego i Róży z Reptowskich, niegdyś we wsi Borówce, w powiecie wieluńskim, zamieszkałych. 23 i 30 stycznia 1814 r.w Chlinie ogłaszane były zapowiedzi. Ślub nastąpił w Siemkowicach, wparafii pani młodej. 5 października 1828 r. roku wójt Kleszczowej zanotował: ...nastąpiła pogorzel papierni z niewiadomej przyczyny, spalia się cała i starego młyna wierzch, będzie lat temu 36 Pan Zeloff zaniedbał użytku z młyna a wybudował papiernię nową. Wiarygodność tych informacji, w odniesieniu do daty pożaru, spisanych po tak długim upływie lat jest mała prawdopodobna. Bardziej wiarygodna jest ta cześć relacji, która dotyczy obiektów papierni oraz organizacji jej pracy: Pan Zeloff zaniedbał użytku z młyna, a wybudował papiernię nową, papiernia ta była o 4 stancjach, a w jednym warsztacie pracowali w niej czeladnicy i praca z pańszczyzny dochodziła, a Żyd był dozorcą fabryki, lecz po pogorzeli wszystko to się rozeszło.

Lokalizacja zakładu jest możliwa tylko w przybliżeniu, dzięki zachowanej mapie pochodzącej z połowy XIX w. Do dziś pozostała po tej inwestycji jedynie nazwa skrawka Kleszczowej gdzie do młyna jeździło sięna Papiernię". 9 maja 1826 ogłoszono uregulowanie w ramach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego hipoteki dóbr Wola Libertowska z folwarkiem, młynem i karczmą Kleszczowa.

 

1Oblatowanie oznaczało przeniesienie aktu z niewłaściwych akt do właściwych. Przy sądach prowadzone były księgi czyli akta wieczyste, do których regenci kancelarii lub ich pomocnicy wciągali: wszelkie podania i pisma, ugody i manifesty. Jeżeli sprawa został podana ustnie albo na piśmie, z żądaniem dosłownego zapisania w księdze, zwano to oblatą. Jeżeli przyniesiono gotowe pismo, jedynie z żądaniem podpisania i zarejestrowania w księgach, nazywało się to roboracją. Prawo polskie nie określało w jakim czasie zapis miał być oblatowany w urzędzie.

2w prawie rzymskim: wieloletnia, dziedziczna i zbywalna dzierżawa gruntu.