Przychody

O Pilicy » Pilickie posiadłości » Miejscowości gminy Pilica » Przychody

Nazwa kulturowa, pochodząca od słowa przechód, czyli przejście. Pierwotnie zresztą występuje jako Przechody.

1257

Bolesław Wstydliwy nadał Prechodi klasztorowi klarysek w Zawichoście.

1262

na ten rok mylnie datowane są trzy falsyfikaty przywileju dla klasztoru Klarysek w Skale wydanego w roku 1257 wymieniające oprócz miejscowości podanych w oryginalnym dokumencie kilka innych miejscowości a wśród nich Przychody oraz leżące w pobliżu Pilicy Dobraków, Koryczany, Małoszyce, Otolę, Dobrą, Siadczę i Udórz i Wierzbicę (zwana wówczas Omieszniki)

1394

Paszek z Chrząstowa [pow. pilznieński] procesuje się z Wrocławem z Kidowa i z Wojciechem z Przechodów o Kidów.

XV w.

Wieś należy do kasztelana J.Pileckiego. Łany kmiece dają dziesięciną klasztorowi św.Andrzeja w Krakowie. Jest młyn,karczma ,zagrodnicy,folwark z którego dziesięcinę oddawano biskupowi krakowskiemu.

1450

ks.opolski Wacław,syn Elżbiety i Bolka V w ramach rozliczeń majątkowych otrzymał dobra Pilcza i Mrzygłód oraz 2 tysiące grzywien.

W wyniku działów, zamian i wykupów Jan stał się wkrótce po r. 1450 z powrotem wyłącznym właścicielem klucza pileckiego.

1460

Andrzej,syn Piotra z Dobrakowa,ustępuje prawem bliższości Piotrowi Zebrzydowskiemu z Przechodów całą część dziedziny w Dobrakowie, którą kupił od Wojciecha i Stanisława. Piotr z Przechodów ma zapłacić 9 grzywien Andrzejowi z Dobrakowa.

 

Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis

1470-80

Do parafii Kidów należy wieś Przechody.

1472

Jan z Pilczy woj. krak. nie zapłacił łanowego [z wsi należących do zamku w Pilczy]

1478

Po śmierci Jana z Pilicy jego synowi Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto Pilica z zamkiem i z wsiami,

1490

Przechodi należą do zamku pilickiego.

1496

Umiera Jan Pilecki. Jego synowie, Jan II,Stanisław i Otton dziedziczyli majątek wspólnie.

1501

Przy podziale ojcowizny Jan (II) otrzymał zamek i miasto Pilicę wraz z dominum obejmującym Biskupice. Bylanowice, Ciangowice, Czarna Porębę, Jeziorowice, Kąpiołki, Kleszczową, Łosiniec, Niwkę, Otolę, Porębę, Przychody, Sławniów, Smoleń, Strzegową, Siedliska, Tęgobórz, Udórz, Wierbkę, Złożeniec,Jan zmarł bezpotomnie pomiędzy 19 stycznia a 1 lutego 1527.

1519

Król Zygmunt Stary zezwala Stanisławowi Pileckiemu ,staroście grodeckiemu, zapisać 1000 fl. czynszu dla beneficjów kościelnych na dobrach: Przychody, Wierzbka, Kidów, Siadcza, Siedliszowice i Solcza

1529

Do plebana, Stanisława z Pilczy, należy dziesięcina snopowa z ról folwarcznych w w Przechodach – 3 grzywny

1581

Wieś Przechodi w parafii Kidów należała do M.Padniowskiego. Łanów kmiecych 5 ½; zagr z rolą 4; kom.b.b. 4

1611

Dziesięcina folwarczna dla pilickiego archidiakona

 

1629

Rejestr wymienia podatki opłacone od 5,5 łanów, 4 zagród z rolą, 1 koła stępnego i 1 koła zakupnego.

1630-1679

Wiśniowieccy i Warszycy nie płacili czynszów kolegiacie pilickiej

1711

Za czasów ks. Kazimierza Dobrakowskiego (był prepozytem pilickim od 1711 r.) kapituła pilecka upominała się o fundusze z Przychodów od hetmana Pocieja i jego małżonki Emerencjanny.

1739-1743

Maria z Wesslów bierze w dzierżawę od Adama Ignacego Komorowskiego Przychody i Wierbkę za 2000 złotych rocznie

1740

25 stycznia Sobieska dokonała przez Franciszka Łode stolnika nowogrodzkiego , jej komisarza generalnego w Krakowie, transakcji obowiązując się płacić z zapisanej sumy 20000 na dobrach Przychody i część Kleszczowy procent kapitule. Zapis ten uczynił w 1611 St.Padniewski fundując kolegiatę.Procent wynosił 2000 i na potrzeby zakrystii 200

1790 – 91

Według obliczeń F. Kiryka, było tu od 41 do 43 gospodarstw zamieszkałych przez 246 osób. W tym gronie znajdować się miało 8 Żydów.

pocz. XIX w.

Przychody nabył Roman Hubicki.

1827

Wieś liczyła 43 dymy i 289 mieszkańców.

Zobacz: Biegańscy herbu Prawdzic >>>

1874

Wieś i folwark ,pow.olkuski,gmina i parafia Kidów ,odl.21 w. od Olkusza,posiada młyn i pokłady kamienia wapiennego,49 osad włościańskich. Do dóbr należały poprzednio wieś P.os.49, z gr.mr.689; wies Jastrzębie os.2 , z gr. mr 49, ws Maleszyna os.2 z gr.mr31.

Tutejszy folwark liczył 617 mórg ziemi, z czego grunty orne i sady zajmowały 454 morgi, łąki 37, pastwiska 35, akweny wodne 1, lasy 56, nieużytki 29 mórg, wieczyste dzierżawy mórg 5, budynków murowanych 10, drewnianych 5. Do dóbr należały: wieś Przychody, Jastrzębie, Maleszyna.

 

 

 

1883 r.

 

1934 r.

 

Przysiółki:Stara Wieś,Dwór, Celiny,Podrędzinie,Domiarki