Stacja benzynowa

O Pilicy » Życie codzienne » Stacja benzynowa

Z zachowanych rachunków z roku 1931 wynika, że początkowo benzyną handlował w Pilicy  F. Cwajgenbaum. Kolejny niedatowany rachunek wystawiony jest przez firmę „Handel Towarami Mieszanymi. Itla Cwajgenbaum”. Na podstawie  przedstawionych niżej dokumentów można przypuszczać, że firma prowadziła sprzedaż komisową materiałów pędnych na rzecz Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego „Galicja”.

 

Z roku 1936 pochodzą kwity za benzynę wydane przez stację benzynową firmy „Galicja” w Pilicy. 

 

Od roku 1938 Ochotnicza Straz Pożarna w Pilicy starała się o zawarcie umowy na obsługę stacji paliw. 13 lutego 1939 sosnowiecka firma „F.Klepfisz. Sprzedaż olejów skalnych Spółki dla Przemysłu Naftowego Gazy Ziemne z Lwowa” zwróciła się do OSP :

 

...ponieważ jestem w posiadaniu zezwolenia na ustawienie stacji benzynowej w Pilicy a nawet kocioł jest już tam wbudowany jedynie Zarząd Gminy czyni mi trudności w związku z uruchomieniem tej stacji przeto zwracam się do WP o przyczynienie się usunięcia stawianych mi przeszkód ze strony tamt. Zarządu Gminnego w zamian za co mogliby WP uzyskać obsługę stacji za wynagrodzeniem które ustali Rafineria Nafty „Naftamin” w Katowicach jako eksploatator tej stacji.

 

 

W kwietniu 1939 roku Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja”. Rafineria w Drohobyczu przekazało sprzedaż komisową materiałów napędowych oraz smarów samochodowych w stacji benzynowej zlokalizowanej w rynku w ręce OSP. Stacja była wyposażona w aparat benzynowy marki Satam. Według zawartej umowy straz otrzymywać miała prowizję w wysokości 2 gr. od każdego litra materiałów pędnych oraz 20% od utargu brutto smarów samochodowych. Umowę w imieniu OSP podpisał Stanisław Arkuszewski.

 

9 kwietnia 1939 OSP przejęła obsługę stacji benzynowej od dotychczasowego dzierżawcy, pani Itli Cwajgenbaum.

 

28 czerwca 1939 zarząd OSP zwrócił się do Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego:

 

...miejscowa Komunikacja autobusowa nie korzysta w pełni a materiałów pędnych tutejszej stacji benzynowej nr 125. w Pilicy, obsługiwanej przez O.S.P. Pilica, lecz z powodu trudnego dojazdu i znacznego oddalenia wspomnianej stacji od przystanku samochodowego - zaopatruje się w benzynę i oliwę w innych miejscowościach, jak np. w Zawierciu i Sosnowcu, gdyś omawiane wyżej trudności techniczne nie pozwalają na sprawne i punktualne odjazdy autobusów, przeto Zarząd OSP zwraca się do W.Panów z prośbą o zdemontowanie stacji benzynowej na obecnym miejscu i zainstalowanie jej w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego, co W. Panom nie sprawi większych trudności gdyż zbiornik jest już w wspomnianym miejscu zakopany Nadmienia się przy tem, że miejscowa Komunikacja autobusowa jest głównym odbiorcą materiałów pędnych z tutejszej stacji, w interesie zatym W.Panów leży dostosowanie stacji do wymogów klijentów.-

Jednocześnie Zarząd O.S.P. prosi o odmalowanie i poprawienie wyglądu zewnętrznego stacji benzynowej.-

 

20 listopada 1939 roku nadeszło pismo od niemieckiego zarządu Towarzystwa Naftowego „Galicja”:

 

Nasza dawniejsza Dyrekcja spowodowała usuniecie buchalterii jak również wszelkich dowodów . W związku z tem upraszamy o możliwie najrychlejsze nadesłanie nam wszelkich obliczeń ze stacji benzynowej za sierpień i wrzesień br. posiadamy bowiem tylko rozliczenia nr.24 i 25 z 24. wzgl. 28 sierpnia br. Zapas benzyny wynosił po dzień 28.8 wg zapodania Panów jeszcze 1007 litr. Resztę te prosimy również rozliczyć a raport formalny nam nadesłać...

 

Kolejne, nieznane co do treści pismo Towarzystwa wysłane zostało 28 marca 1940 r. a dotarło do Pilicy 20 czerwca 1940 r. Wyjaśnienia zostały wysłane 27 czerwca:

 

Tutejsza OSP która w dniu 1 .9.1939 pełnia obsługę stacji benzynowej w Pilicy korzystając z dostaw materiałów pędnych otrzymywanych z Tow. Naftowego Galicja w Katowicach nie może uiścić należności na rzecz wspomnianego towarzystwa za posiadane w dniu 1.9.1939 materiały pędne w kwocie 1039,50 RM a to z następujących powodów:

...Według relacji wiarygodnych świadków w dniu 2 września ub. roku przejeżdżający przez Pilicę v-starosta na powiat Tarnowskie Góry nie posiadając żadnego uprawnienia i mimo upomnień samowolnie rozbił zamkniętą w tym czasie stacje benzynowa zabierając bez jakiejkolwiek zapłaty znaczną część posiadanych materiałów pędnych dla napełnienia zbiorników przybyłych z nim samochodów … w następstwie wspomnianego w powyższym punkcie faktu stacja benzynowa pozbawiona odpowiedniego zamknięcia i dozoru została przez rozmaitych nieustalonych sprawców całkowicie wyeksploatowana... posiadane w odrębnym magazynie smary i oliwa znajdujące się w trzech beczkach garażowych zostały wraz z beczkami zabrane przez przejeżdżające następnie oddziały wojskowe... jednocześnie donosimy że w raporcie przesłanym w dniu 31 sierpnia 1939 r tamt. Tow. za miesiąc sierpień ub. roku została przesłana całkowita gotówka z tytułu sprzedaży benzyny i smarów.

 

 Dalszy ciąg korespondencji i finał sprawy  jest nieznany.