Andrzej Kornecki

O Pilicy » Żyli wśród nas » Literaci i artyści » Andrzej Kornecki

Urodził się 24 września 1941 r. w Pilicy. Był synem Jerzego, absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Lucyny z domu Puz, a absolwentką romanistyki. Szkołę podstawową ukończył w Dąbrowie Górniczej. Po uzyskaniu matury w Męskim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował na łamach wielu gazet i czasopism, takich jak np.: „Wieczór", „Tak i Nie", „Panorama", „Poglądy", „Almanach Kulturalny", „Trybuna Robotnicza", „Trybuna Śląska". Publikował na łamach wielu gazet i czasopism, takich jak np.: „Wieczór", „Tak i Nie", „Panorama", „Poglądy", „Almanach Kulturalny", „Trybuna Robotnicza", „Trybuna Śląska". redaktorem „Słowa Powszechnego". Był Członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Miał na swoim koncie wiele dokonań na rzecz Śląska. Działał w Katowickim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Był jego wiceprezesem, a od 1989 r. prezesem. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne było inicjatorem wielu działań mających na celu upamiętnienie zasłużonych działaczy śląskich poprzez nadawanie ich imion ulicom i placom, umieszczanie tablic pamiątkowych i odlewanie pamiątkowych medali. Przyznawało nagrody m.in. im. Władysława Zielińskiego, Złoty Słup Ogłoszeniowy i wspólnie z innymi Trzy Powstańcze Skrzydła. Kolejnym działaniem było powołanie Komitetu Budowy Pomnika Wojska Polskiego, który odsłonięto 6 października 1978 na osiedlu Paderewskieg. Twórcą pomnika jest Bronisław Chromy, autor m.in. pilickich „Sów” w parku pałacowym. Na początku lat 70. XX wieku narodziła się idea gromadzenia pamiątek związanych z historią Katowic. W 1976 roku przy Katowickim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnympowstała sekcjamuzealna, która utworzyła społeczną izbę muzealną. Izba miała charakter społeczny. Nie miała budżetu i nie zatrudniała pracowników, przez co nie mogła opracowywać zbiorów, na które składały się głównie dary mieszkańców miasta. 21 sierpnia 1976 roku otwarto Społeczne Muzeum Historii Katowic. Mieściło się ono w jednym z apartamentów na I piętrze kamienicy przy ul. ks. Józefa Szafranka 9 gdziezlokaliowano wystawę „Droga Katowic do Polski Ludowej”, salę wystaw zmiennych oraz biuro muzeum. W 1979 roku Urząd Miejskiprzydzielił KTSG cały budynek przy ul. ks. J. Szafranka 9. W styczniu 1981 roku muzeum stało się oddziałem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Od 1 stycznia 1983 roku utworzono samodzielną placówkę pod nazwą Muzeum Historii Katowic.Andrzej Kornecki współtworzył oddział Muzeum poświęcony twórczości Pawła Stellera, wybitnego śląskiego artysty plastyka.Popierał tworzenie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne powołało Komitet Budowy Pomnika Harcerzy Śląskich. 4 września 1981 wmurowano akt erekcyjny pomnika, który stanął na katowickim rynku. Kolejną inicjatywa było powołanieKomitetu Budowy Biblioteki Śląskiej. W czerwcu 1989 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego gmachu biblioteki a 28 lutego 1991 r. położono kamień węgielny. Andrzej Kornecki należał do Stowarzyszenia PAK gdzie był przewodniczącym oddziału miejskiego, oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie oraz katowicki oddział Stowarzyszenia „Wisła-Odra". Był pomysłodawcą, redaktorem i autorem serii „Sylwetki Działaczy Śląskich". Był współautorem publikacji: „Kompozytorzy i muzykolodzy środowiska katowickiego" (1982) i „Sylwetki patronów katowickich ulic" (1977,1978). Był autorem haseł do „Encyklopedii Powstań Śląskich" (1982). Planował wydanie „Historii muzyki śląskiej" historii śląskiej palestry. Zmarł nagle 23 kwietnia 1997 r. w Katowicach. Pochowany został na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej. Pomimo wielkich zasług Andrzej Kornecki jest dzisiaj postacią niemal zupełnie zapomnianą przez mieszkańców Katowic.

Źródło fot.:Dziennik Zachodni